Els murs de la zona es construïren per la necessitat de conrear els camps i de limitar les propietats i camins. 

Característiques bàsiques dels murs a l’altiplà de Batet: 

Els murs delimiten àrees de conreu a base de construir-se com a murs de contenció, creant feixes i, secundàriament, termenant-les. Presenten una alçada variable d’entre 1,10m i 1,80m i drenen l’aigua a través de les juntes.

Els murs també delimiten recintes de les masies, construccions annexes i camins d’accés. 

Característiques bàsiques dels murs al Bosc de Tosca:

Els murs defineixen les artigues i permeten l’acumulació de pedres que es troben en el mateix terreny; la seva construcció fa possible, doncs, condicionar l’àrea de conreu alhora que la delimita. Presenten una alçada variable entre 0,45 i 2,50m amb un gran extradós de pedregam.

Els petits murs que es presenten com a límits, separen uns camps dels altres, com també els camps dels camins; són irregulars i de mides molt variables, amb alçades que van de 0,45 als 1,30m i d’amplades de 0,45 a 1,2m.

Els murs es construïen amb pedra volcànica en sec, amb un pes màxim per peça d’uns 60kg; només excepcionalment amb blocs superiors. Aquests murs són de gravetat, disminuint el pes amb l’alçada. El fonament és de poca alçada entre 0,20 i 0,40m i presenta les pedres més grans. De vegades els murs s’assenten directament sobre la roca mare. 


 

Document de referència:

Aranda, R.; Pigem, C.; Vilalta, R.; Grau, S.; Mallarach, J M. Les obres de pedra seca a la zona volcànica de la Garrotxa. Aproximació sobre llurs característiques constructives i ecològiques. Revista Vitrina nº5 (1990). Enllaç de descàrrega del document.